OCTOBER 24, 2021

Đừng lúc nào cũng lưu luyến kỷ niệm trong quá khứ, mặt trời ngày hôm qua sẽ không phơi khô được quần áo của ngày hôm nay.
//
不要总在过去的回忆里缠绵;昨天的太阳、晒不干今天的衣裳。 ​​​
Bùyào zǒng zài guòqù de huíyì lǐ chánmián; zuótiān de tàiyáng, shài bù gān jīntiān de yīshang. ​​​
//
Don’t always linger in the memories of the past; yesterday’s sun will not dry today’s clothes. ​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published.