OCTOBER 18, 2021

Trưởng thành chẳng qua là một quá trình không ngừng nhận ra trong quá khứ chính mình ngu ngốc như thế nào.
//
成长不过是,不断认识到过去的自己有多愚蠢的一个过程 。
Chéng cháng bùguò shì, bùduàn rènshí dào guòqù de zìjǐ yǒu duō yúchǔn de yīgè guòchéng.
//
Growing up is just a process of constantly recognizing how stupid you were in the past.

Leave a Reply

Your email address will not be published.