OCTOBER 14, 2021

I thought what I was afraid of was the moment of goodbye. It turned out that I was also afraid of reunion.
//
我以为我害怕的,是告别的时刻,原来,我同样害怕重逢。
Wǒ yǐwéi wǒ hàipà de, shì gàobié de shíkè, yuánlái, wǒ tóngyàng hàipà chóngféng.
//
Ngã dĩ vi ngã hại phạ đích, thị cáo biệt đích thì khắc, nguyên lai, ngã đồng dạng hại phạ trọng phùng.
Tưởng rằng điều tôi sợ là giây phút chia tay, hóa ra cũng sợ tái ngộ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *