OCTOBER 14, 2021

Tưởng rằng điều tôi sợ là giây phút chia tay, hóa ra cũng sợ tái ngộ.
//
我以为我害怕的,是告别的时刻,原来,我同样害怕重逢。
Wǒ yǐwéi wǒ hàipà de, shì gàobié de shíkè, yuánlái, wǒ tóngyàng hàipà chóngféng.
//
I thought what I was afraid of was the moment of goodbye. It turned out that I was also afraid of reunion.

Leave a Reply

Your email address will not be published.