OCTOBER 14, 2020

Mỗi sáng rời giường tôi đều xem danh sách người giàu, nếu có tên tôi trên đó, tôi liền đi khám bệnh.
//
每天早上起床我都会看一眼富豪榜,如果上面有我的名字,我就去看病。
Měitiān zǎoshang qǐchuáng wǒ dūhuì kàn yīyǎn fùháo bǎng, rúguǒ shàngmiàn yǒu wǒ de míngzì, wǒ jiù qù kànbìng.
//
Every morning when I get up, I take a look at the rich list. If my name is on it, I will go to see a doctor.

Leave a Reply

Your email address will not be published.