OCTOBER 13, 2021

Những việc không thể hạ quyết tâm bắt đầu từ hôm nay, thì thường không có ngày bắt đầu.
//
不能下定決心今天就開始的事,常常沒有開始的一天。
Bùnéng xiàdìng juéxīn jīntiān jiù kāishǐ de shì, chángcháng méiyǒu kāishǐ de yītiān.
//
Without the determination to start today, there is usually no starting date.

Leave a Reply

Your email address will not be published.