OCTOBER 13, 2021

Without the determination to start today, there is usually no starting date.
//
不能下定決心今天就開始的事,常常沒有開始的一天。
Bùnéng xiàdìng juéxīn jīntiān jiù kāishǐ de shì, chángcháng méiyǒu kāishǐ de yītiān.
//
Bất năng hạ định quyết tâm kim thiên tựu khai thủy đích sự, thường thường một hữu khai thủy đích nhất thiên.
Những việc không thể hạ quyết tâm bắt đầu từ hôm nay, thì thường không có ngày bắt đầu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *