OCTOBER 12, 2021

Obesity comes from eating. If a woman wants to be slim, she has to keep her mouth shut.
//
肥胖是吃出來的,女人想要苗條的話,就要管住嘴。
Féipàng shì chī chūlái de, nǚrén xiǎng yào miáotiáo dehuà, jiù yào guǎn zhù zuǐ.
//
Phì bàn thị cật xuất lai đích, nữ nhân tưởng yếu miêu điều đích thoại, tựu yếu quản trụ chủy.
Béo phì là do ăn uống, phụ nữ muốn thon gọn thì phải giữ mồm giữ miệng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *