OCTOBER 12, 2020

Count my fingers, I’m short of a house in my five elements, a car in my fate, and money in my card.
//
自己掐指一算,五行缺房,命里缺车,卡里缺钱。
Zìjǐ qiā zhǐ yī suàn, wǔháng quē fáng, mìng lǐ quē chē, kǎ lǐ quē qián.
//
Tự kỷ kháp chỉ nhất toán, ngũ hành khuyết phòng, mệnh lý khuyết xa, tạp lý khuyết tiền.
Tôi tự bấm ngón tay tính toán, ngũ hành thiếu nhà, trong mệnh thiếu xe, trong thẻ thiếu tiền.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *