OCTOBER 12, 2020

Tôi tự bấm ngón tay tính toán, ngũ hành thiếu nhà, trong mệnh thiếu xe, trong thẻ thiếu tiền.
//
自己掐指一算,五行缺房,命里缺车,卡里缺钱。
Zìjǐ qiā zhǐ yī suàn, wǔháng quē fáng, mìng lǐ quē chē, kǎ lǐ quē qián.
//
Count my fingers, I’m short of a house in my five elements, a car in my fate, and money in my card.

Leave a Reply

Your email address will not be published.