OCTOBER 11, 2019

Since the mountain doesn’t come to us, let’s go to the mountain.
//
Puisque la montagne ne vient pas à nous, allons à la montagne.
//
山不向我走来,我便向山走去。
Shān bù xiàng wǒ zǒu lái, wǒ biàn xiàngshān zǒu qù.
//
Sơn bất hướng ngã tẩu lai, ngã tiện hướng sơn tẩu khứ.
Nếu núi không đến với ta, ta sẽ đến với núi.

P.s.: Picture taken in Langmusi (Taktsang Lhamo), Sichuan and Gansu, China in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *