OCTOBER 10, 2020

OCTOBER 10, 2020

Hãy nói với tôi khi bạn không có tiền, hãy cho tôi biết rằng tôi không phải là người duy nhất không có tiền.
//
没钱用的时候跟我说,让我知道不止我一个人,没钱用。
//
Tell me when you have no money, let me know that I am not the only one who has no money.

Leave a Reply