You are currently viewing OCTOBER 10, 2020

OCTOBER 10, 2020

Hãy nói với tôi khi bạn không có tiền, hãy cho tôi biết rằng tôi không phải là người duy nhất không có tiền.
//
没钱用的时候跟我说,让我知道不止我一个人,没钱用。
//
Tell me when you have no money, let me know that I am not the only one who has no money.

Leave a Reply