Now I Know That My Safe Haven Is No Longer My Home

Now I know that my safe haven is no longer my home, nor my parents, but a person who is used to being lonely and free. Girls grow up without a home.
//
现在我知道了,我的避风港再也不是家,也不是父母,而是一个人习惯了孤独自由,女孩子长大了是没家的。
Xiànzài wǒ zhīdàole, wǒ de bìfēnggǎng zài yě bùshì jiā, yě bùshì fùmǔ, ér shì yīgè rén xíguànle gūdú zìyóu, nǚ háizi zhǎng dàle shì méi jiā de.
//
Bây giờ tôi biết rằng nơi trú ẩn an toàn không còn là nhà, cũng không phải là cha mẹ, mà là một người quen với sự cô đơn và tự do, con gái lớn lên không có nhà.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *