NOVEMBER 4, 2022

Không phải xã giao sợ hãi, cũng không có chướng ngại giao lưu, chính là lười làm quen người không muốn quen một chút, lười ứng phó việc không muốn ứng phó một chút.
//
不是社交恐惧,也没有交流障碍,就是懒得认识一些不想认识的人,懒得应付一些不想应付的事。
Bùshì shèjiāo kǒngjù, yě méiyǒu jiāoliú zhàng’ài, jiùshì lǎndé rènshí yīxiē bùxiǎng rènshí de rén, lǎndé yìngfù yīxiē bùxiǎng yìngfù de shì.
//
You have neither social fear nor communication barriers. You’re just too lazy to meet people you don’t want to meet, and too lazy to deal with things you don’t want to deal.

Leave a Reply

Your email address will not be published.