NOVEMBER 28, 2021

Thật sự thích thì phải bày tỏ rõ ràng, đừng để thứ tình cảm đẹp đẽ vụt mất trong bấp bênh. Tình yêu là vậy, tình bạn cũng vậy.
//
若真心喜欢,就要明确表达,不要让一份美好的情感败在一份不确定里。爱情如此,友情也如此。
Ruò zhēnxīn xǐhuān, jiù yào míngquè biǎodá, bùyào ràng yī fèn měihǎo de qínggǎn bài zài yī fèn bù quèdìng lǐ. Àiqíng rúcǐ, yǒuqíng yě rúcǐ.
//
If you really like him/her, you must express it clearly, and don’t let a good feeling be lost in uncertainty. Love is like this, so is friendship. ​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published.