NOVEMBER 28, 2020

Điều bất lực là ngôn ngữ quá yếu ớt khi thể hiện tình yêu, nhưng lại rất sắc bén khi thể hiện sự tổn thương.
//
无奈的是,语言这东西,在表达爱意的时候如此无力;在表达伤害的时候,却又如此锋利。
Wúnài de shì, yǔyán zhè dōngxī, zài biǎodá ài yì de shíhòu rúcǐ wúlì; zài biǎodá shānghài de shíhòu, què yòu rúcǐ fēnglì.
//
What’s helpless is that language is so weak when expressing love, but so sharp when expressing hurt.

Leave a Reply

Your email address will not be published.