NOVEMBER 27, 2021

Đời người là những chuyến đi mà ta bước đi, với gió bụi bốn mùa, với những cảnh vật vô định, ta miệt mài luyện tập trên hành trình cuộc đời.
//
人生是一段旅程,我们行走在其中,带着四季的风尘,带着未知的风景,我们在人生旅途上苦苦修行。
Rénshēng shì yīduàn lǚchéng, wǒmen xíngzǒu zài qízhōng, dàizhe sìjì de fēngchén, dàizhe wèizhī de fēngjǐng, wǒmen zài rénshēng lǚtú shàng kǔ kǔ xiūxíng.
//
Life is a journey in which we walk, with the wind and dust of the four seasons, with the unknown scenery, and we practice hard on the journey of life.

Leave a Reply

Your email address will not be published.