NOVEMBER 27, 2020

Lúc nhỏ sợ ma
vì chúng âm trầm gớm ghiếc
Lớn lên sợ người
vì họ áo mũ chỉnh tề.
//
小时候怕鬼
因为它们阴森狰狞
长大了怕人
因为他们衣冠楚楚。
Xiǎoshíhòu pà guǐ
yīnwèi tāmen yīnsēn zhēngníng
Zhǎng dàle pàrén
yīnwèi tāmen yīguānchǔchǔ.
//
I was afraid of ghosts when I was young
because they were grim and hideous
I grew up afraid of people
because they were well-dressed.

Leave a Reply

Your email address will not be published.