NOVEMBER 25, 2021

Đời người nhất định phải cảm ơn ba loại người: Thứ nhất là người nuôi bạn khôn lớn, thứ hai là người đỡ bạn lên khi bạn vấp ngã, thứ ba là người không rời bỏ bạn khi bạn trắng tay.
//
人的一生一定要感恩这三种人 一是把你养大的人 二就是在你跌倒的时候能够扶你起来的人 三就是你在一无所有的时候依然会对你不离不弃的人。
Rén de yīshēng yīdìng yào gǎn’ēn zhè sān zhǒng rén yī shì bǎ nǐ yǎng dà de rén èr jiùshì zài nǐ diédǎo de shíhòu nénggòu fú nǐ qǐlái de rén sān jiùshì nǐ zài yīwúsuǒyǒu de shíhòu yīrán huì duì nǐ bù lì bù qì de rén.
//
You must be grateful for these three kinds of people in your life. The first is the person who raised you. The second is the person who can help you up when you fall. The third is the person who will never leave you when you have nothing.

Leave a Reply

Your email address will not be published.