NOVEMBER 22, 2021

50% chuyện đau đầu trên đời đều tan biến sau một giấc ngủ, 50% còn lại chờ ngủ dậy ta tính tiếp.
//
世界上一半的头痛在睡一觉后消失,另一半等待醒来,我们继续计算。
Shìjiè shàng yībàn de tóutòng zài shuì yī jué hòu xiāoshī, lìng yībàn děngdài xǐng lái, wǒmen jìxù jìsuàn.
//
Half of the headache in the world disappears after a sleep, the other half waits for us to wake up to continue to calculate.

Leave a Reply

Your email address will not be published.