NOVEMBER 2, 2021

Gần nhất thời tiết tệ hại khiến tôi cảm thấy mỗi lần mở cửa giống như mở tủ lạnh.
//
最近的鬼天气,让我觉得每次开门都像在开冰箱。
Zuìjìn de guǐ tiānqì, ràng wǒ juédé měi cì kāimén dū xiàng zài kāi bīngxiāng.
//
The recent bad weather makes me feel like opening a refrigerator every time I open the door.

Leave a Reply

Your email address will not be published.