NOVEMBER 13, 2021

Thế giới này thật sự lộn xộn, người nói thật giống như kẻ tiểu nhân, mà người nói dối lại ra vẻ quân tử.
//
这个世界真是乱了套, 说真话的人, 像个小人, 而说假话的人, 一本正经的像个君子。 ​​​
Zhège shìjiè zhēnshi luànle tào, shuō zhēn huà de rén, xiàng gè xiǎo rén, ér shuō jiǎ huà de rén, yīběnzhèngjīng de xiàng gè jūnzǐ. ​​​
//
The world is really messed up; the person who tells a truth is like a villain, and the person who tells a lie is just like a gentleman. ​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published.