|

Balancing Act

💰😴🏥
I went to work due to a lack of money, but after going to work, I lacked money and sleep, lacked health, and lost my life.
//
因为缺钱而上班,但是上班后缺钱缺觉,缺健康又缺失了人生。
Yīnwèi quē qián ér shàngbān, dànshì shàngbān hòu quē qián quē jué, quē jiànkāng yòu quēshīle rénshēng.
//
Nhân vi khuyết tiền nhi thượng ban, đãn thị thượng ban hậu khuyết tiền khuyết giác, khuyết kiện khang hựu khuyết thất liễu nhân sinh.
//
Vì thiếu tiền mà đi làm, nhưng sau khi đi làm, lại thiếu tiền, thiếu ngủ, thiếu sức khỏe và mất đi phần nào đó của cuộc sống.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *