Men Cheat For The Same Reason

Men cheat for the same reason that dogs lick their balls: Because they can.
//
男人作弊的原因与狗舔蛋的原因相同:因为TA可以。
Nánrén zuòbì de yuányīn yǔ gǒu tiǎn dàn de yuányīn xiāngtóng: Yīnwèi tā kěyǐ.
//
Nam nhân tác tệ đích nguyên nhân dữ cẩu thiểm đản đích nguyên nhân tương đồng: Nhân vi tha khả dĩ.
Đàn ông lừa dối vì cùng một lý do với việc chó liếm bi của nó: Bởi vì họ có thể.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *