|

May The Dead Rest In Peace

Đã 100 ngày kể từ khi WHO được thông báo về dịch covid-19, và 144 ngày kể từ ca nhiễm đầu tiên ở Vũ Hán 🙁.

🙌
May the dead rest in peace and the living com back stronger!
//
愿逝者安息, 生者奋发!
Yuàn shì zhě ānxí, shēng zhě fènfā!
//
Nguyện thệ giả an tức, sinh giả phấn phát!
//
Nguyện người mất nghỉ ngơi, người sống hăng hái!

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *