You are currently viewing MAY 27, 2018

MAY 27, 2018

Có người nói sẽ rất gian nan
Có người nói phải xem số phận
Chuyện tương lai là tốt hay xấu
Không biết rốt cuộc tin ai đây
Lạc đường thì hãy hỏi đường
Gặp ngõ cụt thì vòng lại
//
有的说很辗转
有的说看命运
前面它是好是坏
不知道究竟该相信谁
迷路了问问道
死胡同往后退
//
Some say it gotta be very twisted
Some say it is all about fate
As the ahead is good or not
Whom actually I should listen to
Ask the direction when you get lost
Turn back when it’s a dead end

P.s.: Picture taken in Melbourne, Victoria, Australia in 2018.

Leave a Reply