| |

Journey Of Life

🚶‍♂️🛣️
Some say it gotta be very twisted
Some say it is all about fate
As the ahead is good or not
Whom actually I should listen to
Ask the direction when you get lost
Turn back when it’s a dead end
//
有的说很辗转
有的说看命运
前面它是好是坏
不知道究竟该相信谁
迷路了问问道
死胡同往后退
Yǒu de shuō hěn niǎnzhuǎn
Yǒu de shuō kàn mìngyùn
Qiánmiàn tā shì hǎo shì huài
Bù zhīdào jiùjìng gāi xiāngxìn shéi
Mílùle wèn wèn dào
Sǐhútòng wǎng hòutuì
//
Hữu đích thuyết ngận triển chuyển
Hữu đích thuyết khán mệnh vận
Tiền diện tha thị hảo thị phôi
Bất tri đạo cứu cánh cai tương tín thùy
Mê lộ liễu vấn vấn đạo
Tử hồ đồng vãng hậu thối
//
Có người nói sẽ rất gian nan
Có người nói phải xem số phận
Chuyện tương lai là tốt hay xấu
Không biết rốt cuộc tin ai đây
Lạc đường thì hãy hỏi đường
Gặp ngõ cụt thì vòng lại

P.s.: Picture taken in Melbourne, Victoria, Australia in 2018.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *