MAY 24, 2020

Ba thứ giúp giảm bớt vất vả trong cuộc sống: Hi vọng, giấc ngủ và mỉm cười.
//
三样东西有助于缓解生命的辛劳:希望,睡眠和微笑。
Sān yàng dōngxī yǒu zhù yú huǎnjiě shēngmìng de xīnláo: Xīwàng, shuìmián hé wéixiào.
//
Three things help ease the hard work of life: hope, sleep and smile.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *