MAY 13, 2021

Có cả trăm cách sống,
Câu chuyện của người khác dù tốt hơn, từ đầu đến cuối chứa không nổi bạn.
Sống như thế nào, chính mình quyết định.
//
生活有一百种过法,
别人的故事再好,始终容不下你。
活成什么样子,自己决定。
Shēnghuó yǒu yībǎi zhǒngguò fǎ,
Biérén de gùshì zài hǎo, shǐzhōng róng bùxià nǐ.
Huó chéng shénme yàngzi, zìjǐ juédìng.
//
There are a hundred ways to live,
No matter how good other people’s stories are, there is no room for you.
It’s up to you to decide what you want to live.

I don’t care what you might think about me
You can vibe without me if you want

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *