MAY 11, 2022

Không người phụ nữ nào thích nghe lý lẽ của bạn, điều bạn đang nói là lý lẽ, nhưng điều cô ấy lắng nghe chính là thái độ của bạn đối với cô ấy.
//
没有一个女人喜欢听你讲道理,你讲的是道理,她听的却是你对她的态度。 ​​​
Méiyǒu yīgè nǚrén xǐhuān tīng nǐ jiǎng dàolǐ, nǐ jiǎng de shì dàolǐ, tā tīng de què shì nǐ duì tā de tàidù. ​​​
//
No woman likes to listen to your reasoning. What you are talking about is reasoning, but what she listens to is your attitude towards her. ​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *