|

Discover Despair

🔥💪😔
If you don’t try hard, how do you know despair!
//
你不努力一下, 怎么知道绝望呢!
Nǐ bù nǔlì yīxià, zěnme zhīdào juéwàng ne!
//
Nhĩ bất nỗ lực nhất hạ, chẩm yêu tri đạo tuyệt vọng ni!
//
Bạn không cố gắng thêm một chút thì làm sao biết được tuyệt vọng là như thế nào!

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *