| |

Mastering Spending

💸💪😉
Making money is an ability, spending money is a technology. I have a limited ability, but a high technology.
//
赚钱是一种能力,花钱是一种技术。我能力有限,技术却很高。
Zhuànqián shì yī zhǒng nénglì, huā qián shì yī zhǒng jìshù. Wǒ nénglì yǒuxiàn, jìshù què hěn gāo.
//
Trám tiền thị nhất chủng năng lực, hoa tiền thị nhất chủng kỹ thuật. Ngã năng lực hữu hạn, kỹ thuật khước ngận cao.
//
Kiếm tiền là một loại năng lực, tiêu tiền lại là một loại kỹ thuật. Mà bản thân tôi chính là kiểu người như vậy, năng lực có hạn, nhưng kỹ thuật thì lại rất cao.

P.s.: Picture taken in Langmusi (Taktsang Lhamo), Sichuan and Gansu, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *