MARCH 8, 2021

Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ!
Chúc cho tất cả phụ nữ có thể trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Nguyện cho tất cả các cô gái được thế giới này đối xử nhẹ nhàng.
//
国际妇女节快乐!
祝福所有女性都能成为更好的自己。愿所有女孩被这个世界温柔对待。
Guójì fùnǚ jié kuàilè!
Zhùfú suǒyǒu nǚxìng dōu néng chéngwéi gèng hǎo de zìjǐ. Yuàn suǒyǒu nǚhái bèi zhège shìjiè wēnróu duìdài.
//
Happy International Women’s Day!
Bless all women to become better themselves. May all girls be treated tenderly by the world.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *