You are currently viewing MARCH 7, 2020

MARCH 7, 2020

Ở thời điểm đất nước gặp khó khăn, chúng ta mỗi người bình thường đều phải nâng cao trách nhiệm xã hội.
//
在国家危难之时, 我们每一个普通人也都要扛起社会责任。
//
When the country is in difficulty, each of us ordinary people must also take up social responsibility.

P.s.: Picture taken in Chengdu, Sichuan, China in 2019.

Leave a Reply