You are currently viewing MARCH 5, 2020

MARCH 5, 2020

Tôi không lười biếng, tôi chỉ bật chế độ tiết kiệm năng lượng.
//
我不懒,我只是开启了节能模式​。​​​
//
I’m not lazy, I’m on energy saving mode. ​ ​​​​

P.s.: Picture taken in Pattaya, Thailand in 2020.

Leave a Reply