MARCH 28, 2021

Người tốt tính không dễ dàng nổi giận, không có nghĩa là họ sẽ không nổi giận;
Người tính cách tốt chỉ giả bộ hồ đồ, không có nghĩa là họ không có điểm mấu chốt.
//
好脾气的人不轻易发火,不代表不会发火;
性格好的人只是装糊涂,不代表没有底线。 ​​​​
Hǎo píqì de rén bù qīngyì fāhuǒ, bù dàibiǎo bù huì fāhuǒ;
Xìnggé hǎo de rén zhǐshì zhuāng hútú, bù dàibiǎo méiyǒu dǐxiàn. ​​​​
//
Just because a good-tempered person doesn’t get angry easily doesn’t mean they won’t get angry.
People with good characteristic just pretend to be confused, but it doesn’t mean they have no bottom line.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *