You are currently viewing MARCH 28, 2020

MARCH 28, 2020

Có lẽ không phải thế giới này không thú vị, mà là bạn và ta còn chưa tìm được cách sống thú vị.
//
也许无趣的不是这个世界,而是你我还没找到有趣的活法。
//
Perhaps it’s not the world that’s boring, but you and I haven’t found an interesting way to live.

P.s.: Picture taken in Vung Tau, Vietnam in 2020.

Leave a Reply