MARCH 28, 2020

MARCH 28, 2020

Có lẽ không phải thế giới này không thú vị, mà là bạn và ta còn chưa tìm được cách sống thú vị.
//
也许无趣的不是这个世界,而是你我还没找到有趣的活法。
//
Perhaps it’s not the world that’s boring, but you and I haven’t found an interesting way to live.

P.s.: Picture taken in Vung Tau, Vietnam in 2020.

Leave a Reply