Love Is When You Take Away The Feeling…

Love is when you take away the feelings, the passion, the romance – and you find out you still care for that person.
//
愛是當你拿走了感覺、激情、浪漫——你發現你仍然在乎那個人。
Ài shì dāng nǐ ná zǒule gǎnjué, jīqíng, làngmàn——nǐ fāxiàn nǐ réngrán zàihū nà gèrén.
//
Tình yêu là khi bạn lấy đi cảm xúc, niềm đam mê, sự lãng mạn – và bạn phát hiện ra mình vẫn còn quan tâm đến người đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *