Life Is Like A Road

Life is like a road, you need to go from the wilderness to the picturesque scenery.
//
人生如路,须在荒凉中走出繁华的风景来。
Rénshēng rú lù, xū zài huāngliáng zhōng zǒuchū fánhuá de fēngjǐng lái.
//
Nhân sinh như lộ, tu tại hoang lương trung tẩu xuất phồn hoa đích phong cảnh lai.
Đời người cũng như con đường, cần phải đi từ trong hoang vu ra đến chốn phong cảnh phồn hoa.

P.s.: Picture taken in Xidi, Huangshan, Anhui, China in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *