Life Is A Train To The Grave

Life is a train to the grave. There will be many stops on the way, and it’s hard for someone to accompany you from beginning to end. When the person who accompanies you wants to get off, you should be grateful even if you don’t give up, and then wave goodbye.
//
人生就是一列开往坟墓的列车,路途上会有很多站,很难有人可以自始至终陪着走完,当陪你的人要下车时,即不舍也该心存感激,然后挥手道别。
Rénshēng jiùshì yīliè kāi wǎng fénmù dì lièchē, lù túshàng huì yǒu hěnduō zhàn, hěn nàn yǒurén kěyǐ zìshǐzhìzhōng péizhe zǒu wán, dāng péi nǐ de rén yào xià chē shí, jí bù shě yě gāi xīn cún gǎnjī, ránhòu huīshǒu dàobié.
//
Cuộc đời là chuyến tàu đi tới nấm mồ, sẽ có nhiều điểm dừng trên đường đi; rất khó để có người đi cùng bạn từ đầu đến cuối; khi người đi cùng bạn muốn xuống tàu, ngay cả khi không muốn bạn cũng nên biết ơn, sau đó vẫy tay chào tạm biệt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *