Let’s Forgive Each Other’s Imperfections

🤸‍♀️
I’m not beautiful, you’re not educated, let’s forgive each other’s imperfections, okay?
//
我没有美貌,你没有教养,让我们原谅彼此的不完美,好吗?
Wǒ méiyǒu měimào, nǐ méiyǒu jiàoyǎng, ràng wǒmen yuánliàng bǐcǐ de bù wánměi, hǎo ma?
//
Ngã một hữu mỹ mạo, nhĩ một hữu giáo dưỡng, nhượng ngã môn nguyên lượng bỉ thử đích bất hoàn mỹ, hảo mạ?
//
Tôi không có nhan sắc, bạn không có văn hóa, chúng ta hãy tha thứ cho những khiếm khuyết của nhau, được không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *