Lặng Ngồi Đây Ngày Hạ

[Cũng là ngồi, nhưng muốn ngồi ở đây / I’d rather be sitting here]
Lặng ngồi đây ngày hạ,
Suốt ngày không một lời.
Hỏi bác làm gì vậy?
Không bận, lòng thảnh thơi.
//
長夏此靜坐,
終日無一言。
問君何所為?
無事心自閑。
Zhǎng xià cǐ jìngzuò,
Zhōngrì wú yī yán.
Wèn jūn hé suǒwéi?
Wúshì xīn zì xián.

P.s.: Picture taken in Chengdu, Sichuan, China in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *