Kindness And Love Are Free, But They Are Not Cheap

Kindness and love are free, but they are not cheap. Your kindness needs to be sharp, and your love needs to be rational and discerning. After all, not everyone deserves them. ​​​
//
善良和爱都是免费的,但不是廉价的,你的善良,需要带点锋芒,你的爱,需要带些理智,带眼识人,毕竟不是所有人都配拥有它们。
​​​Shànliáng hé ài dū shì miǎnfèi de, dàn bùshì liánjià de, nǐ de shànliáng, xūyào dài diǎn fēngmáng, nǐ de ài, xūyào dài xiē lǐzhì, dài yǎn shì rén, bìjìng bùshì suǒyǒu rén dōu pèi yǒngyǒu tāmen. ​​​
//
Lòng tốt và tình yêu thì miễn phí, nhưng chúng không hề rẻ, lòng tốt của bạn cần phải sắc bén, và tình yêu của bạn cần lý trí và sáng suốt, suy cho cùng, không phải ai cũng xứng đáng được như vậy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *