Langmusi
| |

Keep Going

💪💫
2020 is only 6 months away. Everyone is struggling, please don’t fall.
//
半年之后迎来2020年。每个人都在挣扎,请你千万别倒下。
Bànnián zhīhòu yíng lái 2020 nián. Měi gèrén dōu zài zhēngzhá, qǐng nǐ qiān wàn bié dào xià.
//
Bán niên chi hậu nghênh lai 2020 niên. Mỗi cá nhân đô tại tránh trát, thỉnh nhĩ thiên vạn biệt đảo hạ.
//
Vậy là chỉ còn 6 tháng nữa là tới năm 2020 rồi đó. Mỗi người đều đang phải đấu tranh, xin bạn nhất định đừng ngã xuống.

P.s.: Picture taken in Langmusi (Taktsang Lhamo), Sichuan and Gansu, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *