JUNE 6, 2022

Một trong những điểm yếu đặc biệt nhất của bản chất con người là quan tâm đến cách người khác nhìn nhận bạn. (Schopenhauer)
//
人性一个最特别的弱点就是:在意别人如何看待自己。——叔本华 ​​​​
Rénxìng yīgè zuì tèbié de ruòdiǎn jiùshì: Zàiyì biérén rúhé kàndài zìjǐ.——Shū běn huá ​​​​
//
One of the most peculiar weaknesses of human nature is caring about how others perceive you. (Schopenhauer)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *