You are currently viewing JUNE 24, 2021

JUNE 24, 2021

Chúng ta có thể lãng phí thời gian cho những thứ mình thích,
nhưng không thể bị mắc kẹt trong lối sống mà chúng ta ghét.
//
我们可以把时间浪费在自己喜欢的事情上,
但不可以困在自己讨厌的生活方式里。
//
We can waste time on things we like,
But we can’t be trapped in a lifestyle we hate.

Leave a Reply