JUNE 24, 2021

Chúng ta có thể lãng phí thời gian cho những thứ mình thích, nhưng không thể bị mắc kẹt trong lối sống mà chúng ta ghét.
//
我们可以把时间浪费在自己喜欢的事情上,但不可以困在自己讨厌的生活方式里。
Wǒmen kěyǐ bǎ shíjiān làngfèi zài zìjǐ xǐhuān de shìqíng shàng, dàn bù kěyǐ kùn zài zìjǐ tǎoyàn de shēnghuó fāngshì lǐ.
//
We can waste time on things we like, but we can’t be trapped in a lifestyle we hate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *