|

JUNE 2, 2022

Khi bạn vắt một quả cam, bạn sẽ có được nước cam, không phải nước táo hoặc nho. Khi cuộc sống siết chặt bạn, những gì thoát ra từ bạn là những gì thực sự bên trong bạn. Căng thẳng tiết lộ con người thật của bạn. (Larry Winget)
//
当你挤压橙子时,你得到的是橙汁,而不是苹果汁或葡萄汁。 当生活挤压你时,从你身上出来的就是你内心真正的东西。 压力揭示了你的真实自我。
Dāng nǐ jǐ yā chéng zǐ shí, nǐ dédào de shì chéngzhī, ér bùshì píngguǒ zhī huò pútáo zhī. Dāng shēnghuó jǐ yā nǐ shí, cóng nǐ shēnshang chūlái de jiùshì nǐ nèixīn zhēnzhèng de dōngxī. Yālì jiēshìle nǐ de zhēnshí zìwǒ.
//
When you squeeze an orange, you get orange juice, not apple juice or grape juice. When life squeezes you, what comes out of you is what is really inside you. Pressure reveals your true self. (Larry Winget)

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *