JUNE 19, 2022

Hạnh phúc do vật ngoài thân và người khác mang lại là hạnh phúc ngắn ngủi; hạnh phúc do sự trưởng thành và đổi mới bên trong mang lại đều là hạnh phúc lâu dài và sâu sắc.
//
身外之物以及别人带来的快乐,皆是短暂易逝的快乐;自己内在的成长和更新带来的快乐,皆是持久深沉的快乐。
Shēnwàizhīwù yǐjí biérén dài lái de kuàilè, jiē shì duǎnzàn yì shì de kuàilè; zìjǐ nèizài de chéngzhǎng hé gēngxīn dài lái de kuàilè, jiē shì chíjiǔ shēnchén de kuàilè.
//
The happiness brought by things outside the body and others are short-lived; the happiness brought by the growth and renewal within oneself is lasting and deep.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *