JUNE 17, 2022

Bây giờ tôi có một thái độ rất thận trọng về mối liên hệ với những người khác. Khi một người gặp phải một kẻ cặn bã, sự tổn thương và đau đớn còn mãnh liệt hơn gấp nhiều lần so với niềm hạnh phúc khi gặp một người tốt.
//
我现在对和其他人类产生关联这件事抱着非常谨慎的态度。人碰到人渣受到伤害和痛苦,比遇到一个好人感受到的幸福要强烈好几倍。
Wǒ xiànzài duì hé qítā rénlèi chǎnshēng guānlián zhè jiàn shì bàozhe fēicháng jǐnshèn de tàidù. Rén pèng dào rén zhā shòudào shānghài hé tòngkǔ, bǐ yù dào yīgè hǎorén gǎnshòu dào de xìngfú yào qiángliè hǎojǐ bèi.
//
I’m very cautious about connecting with other humans right now. The hurt and pain of a person encountering scum is several times stronger than the happiness felt by meeting a good person.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *