JUNE 13, 2022

Vị trí bất đồng, thiểu ngôn vi quý; nhận tri bất đồng, bất tranh bất biện; tam quan bất đồng, lãng phí khẩu thiệt. Ít nói, là một loại tu luyện, một loại trí tuệ, không bao giờ đứng ở vị trí của mình đánh giá người khác.
//
位置不同,少言为贵;认知不同,不争不辨;三观不同,浪费口舌。少言,是一种修养,一种智慧,永远不要站在自己的位置评价别人。
Wèizhì bùtóng, shǎo yán wéi guì; rèn zhī bùtóng, bùzhēng bù biàn; sān guān bùtóng, làngfèi kǒushé. Shǎo yán, shì yī zhǒng xiūyǎng, yī zhǒng zhìhuì, yǒngyuǎn bùyào zhàn zài zìjǐ de wèizhì píngjià biérén.
//
In different positions, less words are more valuable; in different perceptions, don’t go in disputes; different views of life lead to waste of words. In short, talking less is a kind of cultivation, a kind of wisdom; never judge others by your own standards.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *