JUNE 12, 2022

Đôi khi hy vọng mình được như một chiếc điện thoại thông minh, khi học thì chuyển sang chế độ tập trung, khi đi ngủ thì chuyển sang chế độ ngủ, khi thiếu pin thì tự động bật chế độ tiết kiệm pin. Muốn làm gì đều nhanh chóng tiến vào trạng thái, không bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài.
//
有时候盼望自己能像智能手机一样,学习的时候调成专注模式,睡觉的时候进入睡眠模式,电量不足自动开启省电模式。想做每件事都很快进入状态,不被外界所影响。
Yǒu shíhòu pànwàng zìjǐ néng xiàng zhìnéng shǒujī yīyàng, xuéxí de shíhòu diào chéng zhuānzhù móshì, shuìjiào de shíhòu jìnrù shuìmián móshì, diànliàng bùzú zìdòng kāiqǐ shěng diàn móshì. Xiǎng zuò měi jiàn shì dōu hěn kuài jìnrù zhuàngtài, bù bèi wàijiè suǒ yǐngxiǎng.
//
Sometimes I hope that I can be like a smartphone which will switch to focus mode when studying, enter sleep mode when sleeping, and automatically turn on power saving mode when the battery is low. When I want to do something, I’d like to quickly get into a state and is not affected by the outside world.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *