JULY 6, 2022

How fragile is the relationship between people; if you don’t say it clearly, you’ll become strangers after goodbye.
//
人和人之间的感情到底有多脆弱呢,一句话没有说清楚,再见就是陌生人了。
Rén hé rén zhī jiān de gǎnqíng dàodǐ yǒu duō cuìruò ne, yījù huà méiyǒu shuō qīngchǔ, zàijiàn jiùshì mòshēng rénle.
//
Tình người mong manh biết bao, không nói rõ ràng một lời, gặp lại là người xa lạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *