JULY 4, 2022

Don’t rely too much on anyone in this world, because even your shadow will leave you at some point.
//
在这个世上不要过分依赖任何人,因为即使是你的影子都会在某些时候离开你。
Zài zhège shìshàng bùyào guòfèn yīlài rènhé rén, yīnwèi jíshǐ shì nǐ de yǐngzi dūhuì zài mǒu xiē shíhòu líkāi nǐ.
//
Trên đời này đừng quá ỷ lại bất kỳ người nào, bởi vì đến một lúc nào đó, ngay cả cái bóng của bạn cũng sẽ rời bỏ bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *